QNETIC – Mobile

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

https://www.youtube.com/watch?v=eQZkb45ZEGc https://www.youtube.com/watch?v=eQZkb45ZEGc

 

Comments are closed.