Browsing Tag

chiken

ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ ପକୁଡି

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋନଲେସ ଚିକେନ – ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର – ୧ କପ ରୁ କମ୍‍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ ଲୁଣ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା – ୪ ଚାମଚ ପାଣି – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ…
Read More...

ମକା ଚିକେନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କନ୍ଦମୂଳ – ୨କପ ଚିକେନ - ୨କପ (ଛଣା ହୋଇଥିବା) ସିଝା ମକା – ୧କପ ବିନସ୍‍ - ୧କପ ସିମଲା ଲଙ୍କା – ୧କପ ପିଆଜ – ୧ଟି (କଟା ହୋଇଥିବା) ରସୁଣ - ଅଳ୍ପ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲଙ୍କା…
Read More...

ସୁଆଦିଆ ଭଜା ରସୁଣ ଚିକେନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ( ବୋନ ଲେସ ) ରସୁଣ ବଟା – ୫ଚାମଚ ଅଦା ବଟା – ୪ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ – ୨ଚାମଚ ଦହି – ୪ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ୨ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ – ୧ଚାମଚ…
Read More...

ପଞ୍ଜାବୀ ଚିକେନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କଟା ପିଆଜ – ୨ଟି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ…
Read More...

ଗ୍ରିଲ୍ଡ ଚିକେନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଗ ପିସ୍‍ ଚିକେନ - ୮ଟି ଅଦାରସୁଣ ବଟା – ୩ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ ଚାର୍ଟ ମସଲା - ଅଳ୍ପ ବେସନ - ୨ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ୧ ଚାମଚରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ ଗରମ ମସଲା – ୧ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା…
Read More...

ଚିକେନ ଲଲିପପ୍‍

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଲେଗ୍‍ ପିସ୍‍ ଚିକେନ - ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା – ୩ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ – ୧ଚାମଚ ସୋୟା ସସ –…
Read More...

ଚିକେନ ପିଠା

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଟା - ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ,ଅଦା, ରସୁଣ ବଟା – ୩ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି…
Read More...

ରେଷ୍ଟ୍ରୁରାଣ୍ଟ ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା – ୨ଚାମଚ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ କଟା ପିଆଜ – ୨ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା – ୨ଟି ବେସନ - ୧ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା - ଅଳ୍ପ ଲବଙ୍ଗ – ୩…
Read More...

ସ୍ପାଇସି ଚିକେନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୬୦୦ଗ୍ରାମ ଲୁଣ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ – ୨ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା – ୪ ଚାମଚ ତେଲ - ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ - ଅଳ୍ପ କଟା ପିଆଜ – ୨ଟି…
Read More...

ଚିକେନ ମୁଗଲାଇ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିକେନ - ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କଟା ପିଆଜ – ୩ଟି ଆଲମଣ୍ଡ – ୫୦ ଗ୍ରାମ ଦହି – ୧କପ ଘିଅ - ୧କପ କ୍ଷୀର – ୧କପ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା – ୨ଚାମଚ କଟା ଅଦା - ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା – ୨ଟି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ –…
Read More...